Velkommen til Personalomsorg AS

Personalomsorg har som formål å hjelpe private og offentlige virksomheter til å ta vare på alle i organisasjonen – i hverdag som i krise. Vi tilbyr støtte til ledelse og personalavdelinger innen lederutvikling for personalansvarlige. Vi arbeider bredt med alt som kan påvirke arbeidsmiljøet, og tilbyr støtte i oppfølging av sykefravær, konflikt og krise hos ansatte. Personalomsorg har utviklet personalhåndbøker, og også krisepermer for skole og barnehage. Vi har i tillegg en omfattende kursportefølje.

Aktuelt

Vi inviterer til et praktisk kurs som gir ansatte i barnehage og småskoletrinnet større trygghet i møtet med utfordrende situasjoner. I første omgang er kurset satt opp i Bergen og Oslo.

Mange barn lever med kriser i hverdagen, over kortere eller lengre tid. Eksempler er omsorgssvikt, vold i hjemmet, seksuelle overgrep, samlivsbrudd, utestengelse og mobbing. Disse barnas kriser fører ikke til overskrifter i aviser, eller oppmerksomhet fra krisepsykologer og kriseteam. Barnehager og skoler blir ofte anklaget for å ikke oppdage eller gripe fatt i problemene.

Barns hverdagskriser kan ha store konsekvenser for livskvalitet, læring, utvikling og helse. Når barn ikke blir sett og forstått, hindrer det gode relasjoner. Det er viktig for disse barna at barnehage og skole er med på å forebygge skadevirkninger gjennom å avdekke deres krisesituasjon, beskytte dem, og bidra til at barna og familien får hjelp. Ansatte i barnehage og skole er også her viktige i barnas liv.

Det kan være utfordrende for de ansatte å forstå årsaken til de ulike tegnene barna viser. Vi ønsker velkommen til et kurs for å hjelpe ansatte i barnehage og småskoletrinnet i møtet med disse hverdagskrisene.

Les mer her

Mange har i det siste stått frem i media og fortalt om seksuell trakassering på jobb. Saker som kan være vanskelige å si ifra om, og utfordrende å håndtere. Og omfanget synes å være stort: I Statens arbeidsmiljøinstitutts undersøkelse oppgir 123 000 norske arbeidstakere, både kvinner og menn, at de opplever seksuell trakassering flere ganger i måneden.

Vi inviterer til et kurs der vi ser på grenser og arbeidsmiljø, men også konkrete prosedyrer og tiltak for å forebygge og håndtere slike uønskede hendelser i egen organisasjon.

Noen temaer:

• Hvor går grensen for seksuell trakassering?
• Når går trakasseringen fra å være personalsak til politisak?
• Etiske retningslinjer og hvordan vi skal ha det på arbeidsplassen
• Hva sier lovverket om arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar?
• Prosedyrer for rapportering og håndtering
• Felles forståelse blant de ansatte og ledere som tar ansvar

Personalomsorg AS har utarbeidet praktiske prosedyrer for håndtering av seksuell trakassering på arbeidsplassen. Disse vil bli utdelt til kursdeltakerne.

Kurset passer for ledere med personalansvar, verneombud og tillitsvalgte.

Tid og sted
06.03.18: OSLO, Park Inn Oslo
14.03.18: TRONDHEIM, Radisson Blu Royal Garden
20.03.18: BERGEN, Radisson Blu Bryggen

Tidsramme: 09.00–13.00
Pris: kr 2990,- (inkl. lunsj)

PÅMELDING

Kursholder
Trygve Ebbesvik er daglig leder i Personalomsorg AS, og har utdanning som teolog, megler og innen organisasjon og ledelse. Han er ekspert på håndtering av kriser og konflikter, og har i snart 20 år jobbet som konsulent for næringslivet, forsvaret og offentlige virksomheter med konflikt- og krisehåndtering, arbeidsmiljø og utvikling av personalledere. Spesielt er han kjent for sin evne til å håndtere vanskelige situasjoner ved hjelp av en praktisk tilnærmingsmåte som ivaretar alle involverte.

Trygve er anerkjent for sine konkrete og praktiske kurs, ispedd lun humor og stort engasjement. Deltakerne gir tilbakemeldinger om svært godt utbytte, og en inspirerende foredragsholder som gir mye av seg selv og sin lange erfaring.

 

Hvordan møte de nye kravene i opplæringslova? Vi setter opp en omfattende kursturné denne høsten.

Fra 1. august 2017 innskjerpes opplæringslova kapittel 9a, og med dette stilles det enda større krav til skolens håndtering og oppfølging av mobbing. Samtidig viser tall fra elevundersøkelsen 2016 at 6,3 % av elevene blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere. Over 40 % av disse svarer at ingen voksne vet om mobbingen.

Vi inviterer til et dagskurs hvor vi tar for oss følgende temaer:

- Nulltoleranse mot mobbing i praksis
- Hele skolens ansvar og elevenes deltakelse
- Aktivitetsplikt og dokumentasjonsplikt
- Hvordan avdekke digital mobbing?
- Fylkesmannen som klageinstans
- Det kontinuerlige og systematiske arbeidet mot mobbing

Les mer

Se vår kurskalender

Personlige problemer vil fort kunne påvirke den enkeltes arbeidssituasjon, med redusert innsats og sykmelding. Primært ønsker vi at virksomheten selv skal fange opp behovet for private samtaler, men erfaringsmessig vet vi at terskelen kan være høy. Grunnen kan være at man vil holde arbeidsplassen utenfor de private problemene, eller at problemene er så store at virksomheten ikke har kompetanse til å håndtere dem.

Personalomsorg har lang erfaring med personlige samtaler og kan tilby tjenester på tre nivåer:

  • Vi kan gi råd til virksomheten i håndteringen av enkeltsaker.
  • Vi kan gå inn i samtale med problemeieren, der virksomheten ikke strekker til, eller det er ønske om en nøytral part.
  • Vi kan bidra i prosesser for å få medarbeiderne til å bry seg om hverandre.

Vi tilbyr faste avtaler og ordninger.

Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 70 24 50 60, eller send epost til daglig leder Trygve Ebbesvik: trygve@personalomsorg.no

Norsk foredragsformidling tilbyr profesjonelle foredragsholdere og kursledere til enhver anledning, og som passer til de fleste budsjetter. Når du kontakter oss med en idé eller et ønske, gjør vi alltid vårt beste for å gi deg et tilbud som er tilpasset ditt behov.

Les mer om våre foredragsholdere her: www.foredragsformidling.no

Det er mange konflikter på arbeidsplassene. Noen av dem er nødvendige og sunne for at de rette beslutningene skal bli tatt og en god utvikling kan skje. Vi må ikke bli konfliktsky! Men mange konflikter er skadelige, der samarbeid rakner, medarbeidere blir såret og syke, mye energi og oppmerksomhet blir bundet opp, og utviklingen blir hemmet. Mange av disse konfliktene får gå for langt! Kanskje handler det om stolthet til å innrømme konflikt og be om hjelp?

Vi vil påstå:
Mange av de skadelige konfliktene blir viet for lite oppmerksomhet fra ledere over konfliktnivået. Når tiltak blir satt inn er det for sent, og tiltakene er for lite omfattende til at konflikten får en varig og god løsning. Vi erfarer at mange prøver for lenge selv å skulle finne løsning, før de motvillig ber om ekstern hjelp. Størst mulighet for god og varig konfliktløsning skjer ved tidlig inngripen og ved første løsningsforsøk.

Konflikter er vanskelige
Konflikthåndtering er vanskelig. Derfor er det forståelig at mange vegrer seg for å gå inn i konflikten. Det er mye følelser, det er vanskelig å få til en saklig diskusjon, og det blir mange personangrep. Den som skal gå inn i konflikten må ha evne til å lytte og analysere, kunne tåle støyen, og ikke la seg påvirke av alle påstander og ”skittkasting”, men klare å finne konfliktens kjerne og forstå drivkreftene i den. Partene vil prøve å trekke konflikthåndterer inn i konflikten ved å søke sympati eller ved påstå at vedkommende ikke er nøytral.

Det er svært krevende å løse konflikter internt uten at en av partene føler seg som taper. Da er gjerne heller ikke konflikten løst, men vil dukke opp i en ny sammenheng og gjerne på en ny måte. Mange konflikter trenger ekstern bistand for å finne en god løsning.

Konflikter må fastholdes
Mange har følt seg avvist når de skal ta opp konflikter: Dette er ikke noe å bry seg om! Ingen kan bestride en annens opplevelse, og den må tas på alvor. Konflikter blir skadelige når det skjer følelsesmessige reaksjoner som setter spor.

Når noen opplever konflikt må det fastholdes og tas opp. Konfliktens motpart må konfronteres med opplevelsene og utfordres på hva som skal gjøres med motpartens opplevelse. Det må skilles mellom konfrontasjon og konflikt. Konfrontasjonen er en fastholdelse av opplevelse og tilstand. Selv om opplevelsene er forskjellige må de tas på alvor.

Bearbeidelse av følelser
Mange vil løse konflikter på en saklig måte. Men man kommer sjelden til sakens kjerne uten å ta opplevelsene og følelsene på alvor. Følelser må sorteres og plasseres. Konflikteierne må hjelpes til å ta ansvar for egne følelser, og spørre seg selv: Hvorfor lar jeg meg såre og provosere? Konflikteier må hjelpes til ikke å bli kontrollert av følelsene, men selv ta kontroll over dem.

Konfliktens kjerne
Konflikter som har gått over tid får utvikle seg med forgreininger og nye saker. Nye personer blir trukket inn i konflikten gjennom sympati og antipati, og blir lett en del av konflikten. Hva som er kjernen og drivkraften i konflikten kan være godt skjult. Det kan vise seg å være noe helt annet enn det som først kom til uttrykk.

Konfliktens løsning
Konflikteierne må også eie løsningen. Dersom noen av partene går ut av konflikten med opplevelsen av tap, er muligheten stor for omkamp senere. Derfor må partene ansvarliggjøres til å finne løsninger, der de også inntar motpartens ståsted. Det handler ofte om å endre syn på hverandre og gi hverandre en ny sjanse.

Løsningen må følges opp over tid for å sikre at konflikten ikke gjenoppstår. Derfor er det også viktig hva partene formidler til sine omgivelser. Ofte må nye relasjoner bygges og gamle mønster brytes. Her blir omgivelsene viktige medspillere.

Konflikter er kostbare: Alt for mye energi går til spille i uløste konflikter, relasjoner blir ødelagt, og samarbeid for å løse oppgaver uteblir. Grip fatt i konfliktene så tidlig som mulig og hent inn kompetanse som kan se saken med nøytrale øyne! Ta gjerne kontakt om dere trenger hjelp til konflikthåndtering.